Udział w konferencji
Aby zgłosić swój udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie www.ochronacennychekosystemow.pl.

Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest prawidłowe wypełnienie powyższego formularza, na podany w nim adres mailowy zostanie wysłana kopia wypełnionego formularza. Jeśli mail z kopią nie dotarł prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji – robert.piatkowski@torun.lasy.gov.pl

Na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-mail potwierdzający udział w Konferencji wraz z informacjami praktycznymi dotyczącymi organizacji konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, uczestnik ponosi jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia. Dla uczestników konferencji została wynegocjowana specjalna stawka na pobyt.

W pierwszej kolejności miejsca są rezerwowane dla uczestników reprezentujących firmy / instytucje / organizacje, które otrzymały pisemne zaproszenie do udziału w konferencji.

Zmiana uczestnika
Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy / instytucji / organizacji. W przypadku zmiany nazwiska osoby, która będzie brała udział w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do pisemnego poinformowania organizatorów o zmianie najpóźniej do 10.03.2024 r.

Rezygnacja z udziału
W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 10.03.2024 r.

Nieobecność uczestnika na konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji i w takim przypadku zostanie wystawiona faktura obciążająca za zamówione noclegi i wyżywienie.

Informacje ogólne
Konferencja organizowana jest przez Nadleśnictwo Woziwoda w ramach projektu „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji – wówczas wszystkie zgłoszone osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas jej przebiegu.

W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Nadleśnictwa Woziwoda oraz na stronach www Organizatora i projektu.