Nadleśnictwo Woziwoda realizuje projekt pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” w partnerstwie z Nadleśnictwem Tuchola, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz NINA (Norwegian Institute for Nature Research).Projekt jest realizowany ze znacznym dofinansowaniem otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ze środków budżetu państwa

Projekt realizowany jest w obrębie administracyjnego działania Nadleśnictw Woziwoda oraz Tuchola, w tym na terenach objętych ochroną: w ramach sieci Natura 2000 (PLH040023 Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich; PLB220009 Bory Tucholskie, Tucholskim Parku Krajobrazowym, rezerwatach przyrody: Dolina Rzeki Brdy, Bagno Grzybna, Cisy nad Czerską Strugą, Ustronie, Bagna nad Stążką, Źródła Rzeki Stążki, które tworzą rdzenną część Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (MAB) i LKP. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 194 312,85 PLN. Celem projektu jest poprawa stanu środowiskowego ekosystemów Borów Tucholskich.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie i eliminację zagrożeń istniejących i potencjalnych, wewnętrznych i zewnętrznych zdefiniowanych dla poszczególnych rezerwatów przyrody i parku krajobrazowego. Uzupełni brakującą wiedzę na temat występowania siedlisk i chronionych gatunków oraz wpłynie na poprawę świadomości społecznej w zakresie ochrony czynnej ekosystemów. Projekt zakłada kompleksowe wdrażanie działań zwiększających odporność ekosystemów Borów Tucholskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych i adaptację do tych zmian. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia planów zarządzania ekosystemami.