Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.
Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Projekt „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” korzysta z dofinansowania o wartości 849 681,55 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.
Celem projektu jest jest realizacja zadań ochronnych mających na celu ich restytucję ekologiczną, zwiększenie odporności na skutki zmian klimatycznych, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk.

Więcej informacji nt Funduszy EOG znajdziesz na stronie: www.eog.gov.pl