Projekt przewiduje:

  • działania ochronne w rezerwatach

W kilku rezerwatach na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda będą wykonane prace, zgodnie z ustanowionymi dla nich planami ochrony. Huragan z 2017 r. uszkodził część drzewostanów w rezerwatach, a podjęte działania ochronne wspomogą ich rewitalizację. Obszary te wymagają restytucji i zwiększenia ich odporności na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych. Zakłada się również eliminację gatunków obcych oraz ochronę innych gatunków np. jarzębu brekinii (Sorbus torminalis), cisa pospolitego (Taxus baccata)

  • działania ochronne na wrzosowiskach

Na terenie Nadleśnictwa Tuchola na pow. ponad 8 ha. występują suche wrzosowiska (Pohlio-,Callunetum), zagrożone stopniowym przekształceniem tego siedliska w zbiorowiska leśne, na skutek zaprzestania ich użytkowania. Zaplanowano koszenia  wraz z usunięciem skoszonego materiału oraz kontrolowane wypalanie części wrzosowiska. Zabieg ten wpłynie korzystnie dla występowania ptaków z tzw. Dyrektywy Ptasiej m. in. lerki i lelka.Poprawę retencji wody na siedliskach wilgotnychCel tego działania to zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk wilgotnych, ograniczenie skutków suszy oraz poprawa stosunków wodnych w pięciu leśnictwach Nadleśnictwa Woziwoda. Planuje się budowę urządzeń melioracyjnych, które przyczynią się do zabagnienia przyległego terenu. W ten sposób zostanie zahamowany odpływ wody oraz stworzą się dogodne warunki dla bytowania rodzimej fauny.

  • weryfikację siedlisk przyrodniczych

Aby skuteczne realizować ochronę przyrody, w tym na cennych przyrodniczo siedliskach należy posiadać rzetelną wiedzę o jej stanie. Przeprowadzona wiele lat temu inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na terenie nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda wymaga aktualizacji i weryfikacji zgodnej z metodyką przygotowaną na zlecenie GIOŚ.

  • modernizację infrastruktury turystycznej w Nadleśnictwie Woziwoda i Tuchola

Zadanie zaplanowano mając na uwadze zapobieganie presji turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie tematyki realizowanego projektu. Przede wszystkim planuje się naprawę i modernizację ścieżek edukacyjnych na terenie nadleśnictw Tuchola i Woziwoda oraz tras Zielonego Punktu Kontrolnego. Zakłada się instalację systemu fotowoltaicznego na obiekcie edukacyjnym Zielonej Szkoły w celu propagowanie niskoemisyjnych źródeł energii oraz prowadzenia edukacji ekologicznej.

  • działania edukacyjne i informacyjne

Podejmowane działania na rzecz projektu  to  konkursy i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje naukowe, szkolenia dla studentów, artykuły prasowe, spoty radiowe i foldery informacyjne o projekcie.